מכירת חמץ ON-LINE

של ארגון הידברות

ע”י הגאון רבי זמיר כהן שליט”א נשיא ארגון הידברות
הגאון רבי אליהו בר שלום שליט”א רב העיר בת ים
והגאון רבי ירון אשכנזי שליט”א ראש קו ההלכה הספרדי

והשנה גם לבעלי עסקים!

מוכרים את החמץ ומקבלים תעודה מהודרת לתלייה בעסק

מכירת חמץ בהידור

גם השנה ניתן למכור את החמץ בשיתוף ארגון הידברות. על ידי הרבנות הראשית בת-ים בראשות הגאון רבי אליהו בר שלום שליט”א

מלאו את כל השדות בטפסים, לחצו על אישור והמתינו כשעה לקבלת הודעה על אישור המכירה – והחמץ שלכם יימכר כדין לכתחילה, ללא שום חשש.

מתוך מכירת החמץ שנערכה בתשפ”ב

אנו מצטערים,
מכירת החמץ כבר נגמרה!

לצערנו עבר זמן מכירת החמץ. אנא נסו למכור בדרך אחרת ולהתייעץ עם רב כיצד לנהוג במקרה כזו

נוסח שטר יפוי כח והרשאה למכירת החמץ:

הרי אני החתום מטה לתת בזה הרשאה ויפוי כח לגאון רבי זמיר כהן ראש הידברות, ו/או לגאון רבי אליהו בר שלום רב העיר בת ים, ו/או לגאון רבי ירון אשכנזי ראש קו ההלכה הספרדי וחבר ההנהלה הרוחנית בהידברות, לעשות בימים י”ג וי”ד בניסן שנה זו עם כל מיני חמץ שלי, ועם המקומות שמונח בהם החמץ, כאדם העושה בתוך שלו.

דהיינו: למכור לנכרי או לתת או לזכות לעצמו או להפקיר או לבטל כל מיני חמץ, או תערובת חמץ, או חמץ נוקשה, או שאר חששות חמץ באיזה אופן שיהיה בעולם, וכן חמץ הדבוק בכלים, וגם הבלוע בכלים (עם הכלים – כשאינם חייבים טבילה כשניקחים מהגוי). הן דברים שלי הנמצאים ברשותי או ברשות אחרים, הן של אחרים הנמצאים ברשותי או באחריותי באיזה דרך, והן כשאני שותף בהם באיזה דרך, לרבות מניות. הן מה שכבר נמצא ברשותי, הן מה שיכנס לרשותי בכל זמן שמכירה זו יכולה להועיל להנצל מאיסור חמץ. הן דברים הידועים לי, והן שאינם ידועים לי. הן אותם המונחים בביתי והן אותם המונחים באיזה מקום שהוא בעולם ביבשה באויר או בים. חוץ מהחמץ שאשתמש או אבער. ומותנה שאוכל לקחת מהחמץ של הגוי בעבור חג הפסח ואתחשב עמו אח”כ כפי החשבון.

כמו כן אני נותן בזה להרבנים הנזכרים יפוי כח והרשאה להשכיר מיום י”ג או י”ד בניסן שנה זו את כל המקומות והחפצים שעליהם או בהם נמצא חמץ או חשש חמץ, שלי או של שולחי או של אחרים בכל צורה שהיא כנ”ל, לפי הזמן הנכון והמתאים שימצאו לנכון, ועד כ”ג בניסן לפי הזמן המתאים והצורה שימצאו לנכון. ויוכלו להשכיר את המקומות הנ”ל לנכרי הן לצורך מגורים הן לצורך העמדת כליו ומטלטליו. ורשות בידם לתת לנכרי הקונה מעבר אל החמץ דרך רשותי, או דרך רשויות המושכרים או שאולים לי, עד שיגיע אל המקומות הנ”ל. וגם הנני מתחייב לתת לקונה את המעבר ואת המפתחות עד המקומות הנ”ל, בכל עת שירצה. ויוכל למוצאני על ידי טלפון/סלולארי שמילאתי בטופס.

גם יוכלו ליתן לנכרי רשות למכור לאחר ללא ידיעתי וגם האחר יקבל את המפתחות כנ”ל.

וכל העניינים הנ”ל הם בין לחמץ שלי, או של שולחי, או של אותם שנשלחו משולחי וכו’. וכל הדברים הנ”ל יוכלו הרבנים הנז’ לעשותם, הן על ידי עצמם הן על ידי שלוחיהם, הן מדין שליחות הן מדין זכין לאדם שלא בפניו, ולכל מי שירצה, ובאיזה מחיר שירצה, ובאיזה תנאים שייראו בעיניהם, וגם בהקפה, ובאיזה קנין שירצו. וגם יוכלו ליקח לעצמם אם ירצו מכסף המכירה ו/או השכירות עד סך שקל חדש אחד.

ותהיה ידיהם כידי ופיהם כפי והודאתם כהודאתי. ולא אוכל לטעון כנגדם לתקוני שדרתיך ולא לעוותי. ומוסכם ומוצהר בזה כי כל מה שיכתב או יותנה בשטר המכירה לקונה, יקיים בעל החמץ בלי כל טענות וערעור. ולא יוכל לטעון לתקוני שדרתיך לא לעוותי. כמו”כ מצהיר בעל החמץ כי הוא מסכים לאשר הרשאה זו להיות תקפה כיפוי כח בלתי חוזר עפ”י חוקי הממשלה. גם מוצהר ומוסכם כי טענת “חוזה למראית עין” או “מכירה לצרכים דתיים”, או כיוצא בה, אם תיטען לגבי שטר זה או לגבי שטר המכירה לגוי, לא תהיה קבילה. גם הנני מצהיר כי חתימתי על שטר זה היא גם חתימה על שטר בוררות לעניין הנידונים הנ”ל, והרבנים המוכרים יהיו הבוררים. גם מוצהר ומוסכם כי הבורר או מי שיעביר אליו את הענין יוכל להטיל קנס בגובה שירצה על המפר מכירה זו. מוצהר ומוסכם כי כל דו”ד לגבי מכירה זו תידון בדין תורה בלבד ע”פ הוראת הרבנים הבוררים הנזכרים, ותבוצע כפסק הדין שיהיה. עוד מוסכם כי אפילו אם לא יתפוס השטר בדינא דמלכותא מסכימים הצדדים לילך אחר דין תורה ולקיימו בכל אופן שיתפוס.

ושטר הרשאה זה נעשה מרצוני וניתן בצורה גלויה ומפורסמת, ולא יפסל בחסיר או יתיר או טשטוש או מחק, ויהא תקף ככל שטרי הרשאות הנעשים עפ”י תיקון חז”ל, דלא כאסמכתא, ודלא כטופסי דשטרי, בביטול כל מודעי וכו’ ובפיסול עדיהן לדעת הרשב”א זלה”ה, ולא יפסול תנאי שאינו מועיל את שאר הדברים המועילים, ולא יורע כח השטר בשום פסול שבעולם, ויתקיים כסברת הפוסק המקיים את השטר. ועל כל הנ”ל עשיתי קנין גמור ושלם במנא דכשר למקניא ביה.

והכל שריר ובריר ואמת וקיים.

ניתן למלא את הטופס עד יום שני,
י"ד בניסן | 22.4.24 בשעה 10:30 בבוקר. החל מהשעה הנ"ל יועברו הפרטים המלאים להליך המכירה לגוי

כללים חשובים למכירת חמץ:

א. בכל טופס ניתן למלא פרטי משפחה\בית אחד. אם אתם מעוניינים למכור חמץ של קרובי משפחה או חמץ שנמצא במקומות אחרים, בסיום המכירה בצעו ריענון לדף, ומלאת את הפרטים מחדש.

ב. אם אתם מבצעים מכירת חמץ עבור אדם אחר, נא למלא את פרטיו המלאים.

ג. אין צורך לציין היכן יונח החמץ במהלך החג, אך כמובן שיש לרכז את החמץ במקומות מסומנים וברורים.

ד. המכירה מיועדת לתושבי ישראל, אירופה, אפריקה וכל מדינות המערב. היא אינה מיועדת למוכרים הנמצאים ממזרח לארץ ישראל (אסיה, אוסטרליה) כי זמן איסור חמץ שלהם מתחיל עוד קודם המכירה שלנו (השעון תלוי במיקום הבעלים ולא במיקום החמץ).

מכירת חמץ ע”י ארגון הידברות