טופס מכירת חמץ לבעלי עסקים

פרטי בעל העסק:
פרטי העסק:

נוסח שטר יפוי כח והרשאה למכירת החמץ:

הרי אני החתום מטה לתת בזה הרשאה ויפוי כח לגאון רבי זמיר כהן ראש הידברות, ו/או לגאון רבי אליהו בר שלום רב העיר בת ים, ו/או לגאון רבי ירון אשכנזי ראש קו ההלכה הספרדי וחבר ההנהלה הרוחנית בהידברות, לעשות בימים י”ג וי”ד בניסן שנה זו עם כל מיני חמץ שלי, ועם המקומות שמונח בהם החמץ, כאדם העושה בתוך שלו.

דהיינו: למכור לנכרי או לתת או לזכות לעצמו או להפקיר או לבטל כל מיני חמץ, או תערובת חמץ, או חמץ נוקשה, או שאר חששות חמץ באיזה אופן שיהיה בעולם, וכן חמץ הדבוק בכלים, וגם הבלוע בכלים (עם הכלים – כשאינם חייבים טבילה כשניקחים מהגוי). הן דברים שלי הנמצאים ברשותי או ברשות אחרים, הן של אחרים הנמצאים ברשותי או באחריותי באיזה דרך, והן כשאני שותף בהם באיזה דרך, לרבות מניות. הן מה שכבר נמצא ברשותי, הן מה שיכנס לרשותי בכל זמן שמכירה זו יכולה להועיל להנצל מאיסור חמץ. הן דברים הידועים לי, והן שאינם ידועים לי. הן אותם המונחים בביתי והן אותם המונחים באיזה מקום שהוא בעולם ביבשה באויר או בים. חוץ מהחמץ שאשתמש או אבער. ומותנה שאוכל לקחת מהחמץ של הגוי בעבור חג הפסח ואתחשב עמו אח”כ כפי החשבון.

כמו כן אני נותן בזה להרבנים הנזכרים יפוי כח והרשאה להשכיר מיום י”ג או י”ד בניסן שנה זו את כל המקומות והחפצים שעליהם או בהם נמצא חמץ או חשש חמץ, שלי או של שולחי או של אחרים בכל צורה שהיא כנ”ל, לפי הזמן הנכון והמתאים שימצאו לנכון, ועד כ”ג בניסן לפי הזמן המתאים והצורה שימצאו לנכון. ויוכלו להשכיר את המקומות הנ”ל לנכרי הן לצורך מגורים הן לצורך העמדת כליו ומטלטליו. ורשות בידם לתת לנכרי הקונה מעבר אל החמץ דרך רשותי, או דרך רשויות המושכרים או שאולים לי, עד שיגיע אל המקומות הנ”ל. וגם הנני מתחייב לתת לקונה את המעבר ואת המפתחות עד המקומות הנ”ל, בכל עת שירצה. ויוכל למוצאני על ידי טלפון/סלולארי שמילאתי בטופס.

גם יוכלו ליתן לנכרי רשות למכור לאחר ללא ידיעתי וגם האחר יקבל את המפתחות כנ”ל.

וכל העניינים הנ”ל הם בין לחמץ שלי, או של שולחי, או של אותם שנשלחו משולחי וכו’. וכל הדברים הנ”ל יוכלו הרבנים הנז’ לעשותם, הן על ידי עצמם הן על ידי שלוחיהם, הן מדין שליחות הן מדין זכין לאדם שלא בפניו, ולכל מי שירצה, ובאיזה מחיר שירצה, ובאיזה תנאים שייראו בעיניהם, וגם בהקפה, ובאיזה קנין שירצו. וגם יוכלו ליקח לעצמם אם ירצו מכסף המכירה ו/או השכירות עד סך שקל חדש אחד.

ותהיה ידיהם כידי ופיהם כפי והודאתם כהודאתי. ולא אוכל לטעון כנגדם לתקוני שדרתיך ולא לעוותי. ומוסכם ומוצהר בזה כי כל מה שיכתב או יותנה בשטר המכירה לקונה, יקיים בעל החמץ בלי כל טענות וערעור. ולא יוכל לטעון לתקוני שדרתיך לא לעוותי. כמו”כ מצהיר בעל החמץ כי הוא מסכים לאשר הרשאה זו להיות תקפה כיפוי כח בלתי חוזר עפ”י חוקי הממשלה. גם מוצהר ומוסכם כי טענת “חוזה למראית עין” או “מכירה לצרכים דתיים”, או כיוצא בה, אם תיטען לגבי שטר זה או לגבי שטר המכירה לגוי, לא תהיה קבילה. גם הנני מצהיר כי חתימתי על שטר זה היא גם חתימה על שטר בוררות לעניין הנידונים הנ”ל, והרבנים המוכרים יהיו הבוררים. גם מוצהר ומוסכם כי הבורר או מי שיעביר אליו את הענין יוכל להטיל קנס בגובה שירצה על המפר מכירה זו. מוצהר ומוסכם כי כל דו”ד לגבי מכירה זו תידון בדין תורה בלבד ע”פ הוראת הרבנים הבוררים הנזכרים, ותבוצע כפסק הדין שיהיה. עוד מוסכם כי אפילו אם לא יתפוס השטר בדינא דמלכותא מסכימים הצדדים לילך אחר דין תורה ולקיימו בכל אופן שיתפוס.

ושטר הרשאה זה נעשה מרצוני וניתן בצורה גלויה ומפורסמת, ולא יפסל בחסיר או יתיר או טשטוש או מחק, ויהא תקף ככל שטרי הרשאות הנעשים עפ”י תיקון חז”ל, דלא כאסמכתא, ודלא כטופסי דשטרי, בביטול כל מודעי וכו’ ובפיסול עדיהן לדעת הרשב”א זלה”ה, ולא יפסול תנאי שאינו מועיל את שאר הדברים המועילים, ולא יורע כח השטר בשום פסול שבעולם, ויתקיים כסברת הפוסק המקיים את השטר. ועל כל הנ”ל עשיתי קנין גמור ושלם במנא דכשר למקניא ביה.

והכל שריר ובריר ואמת וקיים.

אנו מצטערים, ההרשמה נסגרה!

מכירת החמץ כבר נגמרה

לצערנו עבר זמן מכירת החמץ. אנא נסו למכור בדרך אחרת ולהתייעץ עם רב כיצד לנהוג במקרה כזו

התהליך בוצע בהצלחה!

עכשיו יש לכם הזדמנות
להוסיף טוב ולקיים עוד מצווה!

תרמו סל מזון למשפחות נזקקות כדי שנוכל לשמח אותם גם במהלך החג