תקנון

א. הגדרות

“הידברות” – הידברות – אירגון לקירוב לבבות (ע”ר)  580400000;

 “אירוע” – כנסים, הרצאות, סדנאות, מופעים, הצגות, ימי עיון, טיולים וכד’;

“מזמין” –   מי שבצע רכישת כרטיסים דרך האתר;

 “אתר”  – אתר האינטרנט של ‘הידברות’.

ב.   מטרות האתר

 1. מטרת האתר היא לספק מידע אודות פעילויות ואירועים אותם מארגנת ‘הדברות’ ולאפשר לגולשים באתר לבצע את   התשלום באמצעותו.
 2. מובהר, כי השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים במסגרתו, מוצעים אך ורק בכפוף לקבלת כל תנאי השימוש הכלולים בתקנון זה.
 3. אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של ‘הידברות’ הינו אסור.


ג.  רכישת כרטיסים דרך האתר ושמירת פרטיות

 1. על מנת לבצע רכישת כרטיסים דרך האתר יש למלא במסגרת האתר טופס פרטים אישיים.
 2. ניתן לבצע רכישת כרטיסים באמצעות כל כרטיסי האשראי, המפורטים להלן: ישרכארט, ויזה, דיינרס, אמריקן אקספרס.
 3. רכישה באתר ומסירת הפרטים, כוללת בין היתר, את הסכמת המזמין לקבל חומר באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בדיוור ישיר, לגבי כלל פעילויות ‘הידברות’, ובכלל זה, אירועים מתוכננים ו/או פרסומים שונים, הכל לפי שיקול דעת ‘הידברות’.
 4. הנהלת האתר מחויבת לשמור, ככל שניתן, על פרטיות מי שנרשמו לאתר, תוך שמירת סודיות המידע האישי של המזמינים באתר.
 5. הפרטים שמחייבים את ‘הידברות’ הם אלו שהוזנו על ידי המזמין במערכת והאחריות לתקינות הפרטים שנמסרו על ידי המזמין בעת רכישת הארוע חלה על המזמין בלבד. כמו כן באחריות המזמין לוודא כי אמצעי התשלום בו הוא משתמש הינו תקין.
 6. 6)    ‘הידברות’ לא תהיה אחראית במקרה שבו בשל תקלה טכנית נתגלתה בעיה עם קליטת הנתונים במערכת, או שאלו לא נקלטו בכלל או במקרה בו אמצעי התשלום אינו תקין.
 7. מובהר, כי מזמין אינו רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרה שאינה חוקית. הקביעה האם חומר מסוים מהווה הפרה של הוראות תקנון זה תהא של ‘הידברות’ בלבד, ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ‘הידברות’ בנוגע לכך, ושיקול הדעת הבלעדי לאופן השימוש באתר מסור ל’הידברות’.


ד. אופן קבלת הכרטיסים שהוזמנו

 1. כרטיסים שיוזמנו לאירועים באמצעות האתר יתקבלו אצל המזמין באמצעות הודעת SMS ו/או דואר אלקטרוני ו/או הודעת ווטסאפ.
 2. שינוי ו/או החלפה בקשר עם כרטיס שהוזמן דרך האתר ניתן לבצע באמצעות פנייה לשרות הלקוחות של ‘הידברות’ בטלפון: 073-2221240, ובכפוף לתקנון זה. לאחר רכישת הכרטיסיםלא ניתן לבצע שינוי כאמור דרך אתר האינטרנט.
 3. לא ניתן להחליף כרטיס שהוזמן לאירוע מסוים ו/או למועד מסוים. החלפת כרטיס מהווה ביטול עסקה, כמשמעותה בסעיף ה’ להלן.       

 ה. ביטול עסקה

 1. ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם או ממועד קבלת פרטי העסקה ובתנאי שעד מועד הארוע יש יותר מ 7 ימים שאינם ימי מנוחה.
 2. ביטול עסקה יכול להתבצע באמצעות פניה לשרות הלקוחות או באמצעות פניה לאתר האינטרנט או פנייה באמצעות מייל, ולא יאוחר מ- 7 ימי עסקים לפני יום האירוע המוזמן.
 3. ביטל המזמין את העסקה, בהתאם להוראות סעיף ה(1) לעיל תוכל ‘הידברות’ לגבות דמי ביטול בגובה של 5% מסכום ההזמנה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.
 4. עצם בקשת הביטול מטעם המזמין מהווה אישורו והסכמתו של המזמין לחיובו בדמי הביטול.
 5. 5)    ‘הידברות’ תראה בבקשה של מזמין להחליף כרטיס שרכש בכרטיס לאותו אירוע המתקיים במועד אחר כבקשת ביטול עסקה.
 6. לאחר ביצוע ההזמנה לא תתאפשר החלפה של אמצעי או סוג התשלום (לדוגמא: מתשלום אחד לחיוב בתשלומים).
 7. אם וככל שיבוטל אירוע על ידי ‘הידברות’ מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי להחזר בגובה התשלום ששולם על ידו ל’הידברות’ בפועל בקשר עם האירוע, וזאת תוך 7 ימי עסקים מהמועד שבו הודיעה ‘הידברות’ על הכוונה לבטל את האירוע וזאת כנגד הצגת כרטיס ו/או קבלה וזאת כפיצוי מלא וסופי בקשר לביטול האירוע.
 8. אם וככל שאירוע שהוזמן יידחה, יעמוד הכרטיס שנרכש למועד המקורי בתוקף למועד החדש, או לחלופין, יהא המזמין זכאי לקבלת החזר כספי, באותו האופן הקבוע בסעיף ה7) לעיל.

ו זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, ככל שישנם, הנם רכושה הבלעדי של ‘הידברות’ או של צדדים שלישיים ש’הידברות’ קיבלה מהם רשיון שימוש כדין.
 • האתר והתוכן המופיעים מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של החברה ו/או של צדדים שלישיים, אשר התירו לחברה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים במסגרת האתר
 • נאסר על מזמין להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, או למכור כל חלק מן המידע, הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של ‘הידברות’.


 ז. הגבלת אחריות של ‘הידברות’

 1. ‘הידברות’ עושה כמיטב יכולתה להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי האירוע. חרף האמור בסעיף זה יובהר כי ‘הידברות’ לא תשא באחריות לאי דיוקים ו/או השמטות  שנעשו בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות.
 2. תיאורים, תמונות או כל מוצג אחר המפורסם באתר הנם לצורך המחשה בלבד.
 3. ‘הידברות’ לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או טעות. ‘הידברות’ וכל מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למי מהמזמינים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין באירוע ו/או ניהולו.
 4. ‘הידברות’ לא תשא באחריות לנזק שיגרם למזמין מכל סיבה שהיא לרבות כתוצאה מתאונות ו/או נפילות ו/או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם למזמין במהלך קיום הארוע בכלל ובטיולים בפרט. יובהר ויודגש בזאת כי לא ינתנו החזרים כלשהם בגין הפסקת טיול עקב מחלה, פציעה, או כל סיבה אחרת.
 5. על אף האמור בכל דין מוסכם כי לגבי עילה הנובעת מתקנון זה ו/או ממתן השירותים ו/או רכישת הכרטיסים לאירוע מאת ‘הידברות’, תהא תקופת ההתיישנות למשך שנה מיום שנתגלתה עילת התביעה, המוקדם מביניהם. שימוש המזמין ו/או החבר ו/או הגולש (בהתאם למקרה) באתר כמוה כהסכמה לאמור בתקנון זה וכחתימה על חוזה נפרד, כאמור בסעיף 19 לחוק ההתיישנות התשי”ח – 1958.

שונות

 1. ‘הידברות’  שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי וכתוצאה משיקולים שונים, לשנות את מקום קיום האירוע ו/או מקומות הישיבה ו/או האולם ו/או המרצים ו/או המופיעים באירוע ככל ויהיה בכך צורך.
 2. ‘הידברות’ רשאית להפסיק את השרות הניתן באתר מדי פעם בפעם לצורך שדרוגו ו/או תחזוקתו ובמקרה זה לא יינתן כל פיצוי כספי בגין הפסקת השרות המסופק במסגרתו.
 3. בכל מקרה של סתירה בין תנאי תקנון זה לבין תנאים אחרים במסמכי המזמין ו/או בכל מסמך אחר, יגברו הוראות התקנון.

כללי

 1. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצרכי נוחיות בלבד וכולל גם פנייה בלשון נקבה ו/או רבים.’הידברות’ רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה.
 2. התנאים המופיעים בתקנון חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
 3. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת ארוע באמצעות האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
 4. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
 5. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון המצוי באתר.
 6. ‘הידברות’ רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
 7. מעצם הזמנת האירוע,  מאשר ומצהיר המזמין כי הוא מקבל עליו את הוראות התקנון במלואן בין אם קרא או לא קרא את התקנון וכי הזמנת הארוע נעשתה בהתאם לרצונו ובאחריותו בלבד.
 8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ‘הידברות’ תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש ככל והפר את הוראות הדין ו/או בצע מעשה בלתי חוקי ו/או הפר את תנאי התקנון ו/או פעל לפגוע בפעילות התקינה של האתר.

הידברות – ארגון לקירוב לבבות (ע”ר)